UWAGA !!!

Zapraszamy na dyżur animatora lokalnego Macieja Ziemińskiego, który odbędzie się 29 lipca 2020 roku od 11:00 do 12:00 w Powiatowym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 30. Z uwagi na pandemię prosimy o wcześniejsze umówienie się pod numerem telefonu 660 211 175. Animator będzie przyjmował interesantów pojedynczo.

 

Zapraszamy serdecznie!

 

HARMONOGRAM WSPARCIA

,,Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe!”

1. Wsparcie doradcze/psychologiczne/porady prawne/ pośrednictwo pracy - termin maj/czerwiec 2020r. ok 25 os, godz w dni powszednie 15.30.-20.00, w dniach weekendowych 9.00-18.00

2. Kursy/szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje/kwalifikacje - termin czerwiec/lipiec 2020r dla ok 25 os

3. Staże zawodowe - po uzyskaniu odpowiednich zaświadczeń (do 5 mc)

,,GOTOWI DO PRACY II’’

1. Kurs barman-kelner/spawacz/ magazynier z obsługą wózka widłowego, termin czerwiec 2020r.  ok. 58 osób godz. w dni powszednie 15.30.-19.00, w dniach weekendowych 9.00-16.00 w wymiarze min 150 godz. (Sławno, Świdwin)

2. Staże zawodowe - lipiec, sierpień, wrzesień 2020r.

,,NOWE WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SŁAWNIE''

1. Kurs komputerowy, termin miesiąc lipiec 2020r.  25 osób godz. w dni powszednie 8.00.-15.00, w wymiarze 30 godz., miejsce szkolenia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego ul. Chełmońskiego 30 Sławno

Sławno, 03.07.2020r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na zakup odzieży roboczej dla uczniów w ramach projektu ,,GOTOWI DO PRACY II’’

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/8.6/GDP/II/2020

dot. zakup odzieży roboczej dla 140 uczniów

 

    I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "GOTOWI DO PRACY II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 - Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.6.10  Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczącego zakupu odzieży roboczej.

 

    III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane: Sławno, Koszalin, Świdwin dla 140 uczestników

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup odzieży roboczej z dla 58 uczestników projektu Przedmiot zapytania ofertowego stanowi dostawa odzieży roboczej dla UP:

Sławno- 7 osób

 • Kurs  magazyniera z obsługą wózków widłowych – 7 osób

Świdwin – 51 osób

 • Kurs spawacza – 30
 • Kurs barmański z baristyką z modułem kelnerskim – 21 osób

 

Warunkiem  udziału  w  postępowaniu  jest  przedłożenie  formularza  ofertowego  stanowiącego

załączniki nr1 do zapytania ofertowego.

   IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

V. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Cena: Cena oferty winna obejmować całkowite koszty wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące jakie Wykonawca poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę, otrzyma 100 punktów.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi,  w  tym  podatki  i  koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

    VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30 od dnia 03.07.2020r do 10.07.2020r.

Możliwość składania ofert częściowych

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Zapytanie ofertowe - odzież robocza03.07.2020.docx

Sławno, 28.05.2020r

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na realizację usługi- poradnictwo prawne w ramach projektu

W związku z realizacją projektu ”Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej dla 80 osób.

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

II. Szczegółowy opis zamówienia

Zamówienie powyżej kwoty 20.000 PLN netto do 50.000 PLN netto- rozeznanie rynku udzielone zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — RPO WZ 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 80 uczestników projektu „Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe!’’. Celem radcy prawnego będzie pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej uczestniczek/uczestników projektu poprzez Udzielenie poradnictwa prawnego z zakresu:

Prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, kwestii mieszkaniowych, egzekucji komorniczych, prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

Charakterystyka uczestników

Uczestnicy/czki projektu to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku powyżej 18 roku życia, zamieszkujące teren powiatu sławieńskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

1)       Radca prawny posiadać musi odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające prowadzenie poszczególnego wsparcia – poradnictwo prawne.

2)       Zamawiający zapewnia sale na zajęcia.

3)       W ramach realizacji zajęć, prowadzący zobowiązani są w szczególności do:

- Przeprowadzenia wsparcia dla wskazanych uczestników zgodnie z ustalonym programem
i harmonogramem oraz wytycznymi Zamawiającego.

- Prowadzenie przekazanych przez Zamawiającego list obecności.

- Prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu.

 

II.            Warunki udziału w postępowaniu

Wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawcy oraz warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca oświadczy pisemnie, iż jest uprawniony do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, zdolnością lub osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej
  i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2. Wykonawcy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, o czym Wykonawca oświadczy pisemnie.
 3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2  do niniejszego zapytania. Niedopuszczalne jest modyfikowanie treści zapytania (np. usuwanie poszczególnych pozycji) ani pozostałych załączników.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Zapytanie ofertowe (jako integralna część oferty) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinno być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Przeprowadzenie poradnictwa prawnego dla Uczestników projektu „ Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe!” Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.
 6. Zapytanie ofertowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno - do dnia          05.06.2020 r., do godz. 11:00

g.       Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na brak spełnienia kryteriów formalnych.

 

III.          Pozostałe wymagania wobec wykonawcy

a.       Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, sporządzania sprawozdań, prowadzenia list obecności, przeprowadzania ankiet, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika,

b.       Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.

c.        Pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako:

- realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu
o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;

- akceptacja organizacji zajęć w godzinach 7-21 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność);

 1. Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 2. Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy.
 3. Systematyczne i terminowe przekazywanie dokumentacji, w tym oryginałów list obecności, dzienników
  i innych dokumentów związanych z realizacją szkoleń wraz z wystawieniem faktury / rachunku zgodnie
  z umową.

g.       Informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

h.       Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

 

IV.          Opis warunków zawarcia umowy

 

a.       Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że składając ofertę akceptuje,  że w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:

- zastrzegające Zamawiającemu możliwość nie przyjęcia zawartości merytorycznej zajęć w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy,

- zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy  oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie,

- zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m. in.: stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia.

b.       Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

c.        Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

 

V.        Kryteria oceny ofert:

         

    Kryterium: cena oferty – maks. 100 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena oferty” przyjmując za podstawę wyliczenia najniższą cenę ofertową i przypisując jej 100 punktów.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

VI.      Pozostałe informacje:

a)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

b)      W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.

c)      Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 21 dni po otrzymaniu środków przez Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej.  Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.

Zatwierdził: Jerzy Chodań Koordynator Projektu

 

Załącznik nr 1: Formularz Oferty

Załącznik nr 2:  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie ofertowe -poradnictwo prawne 28.05.2020.docx

HARMONOGRAM WSPARCIA

,,Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe!”

1. Wsparcie doradcze/psychologiczne/porady prawne/ pośrednictwo pracy - termin maj/czerwiec 2020r. ok 25 os, godz w dni powszednie 15.30.-20.00, w dniach weekendowych 9.00-18.00

2. Kursy/szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje/kwalifikacje - termin czerwiec/lipiec 2020r dla ok 25 os

3. Staże zawodowe - po uzyskaniu odpowiednich zaświadczeń (do 5 mc)

,,GOTOWI DO PRACY II’’

1. Kurs barman-kelner/spawacz/ magazynier z obsługą wózka widłowego, termin czerwiec 2020r.  ok. 58 osób godz. w dni powszednie 15.30.-19.00, w dniach weekendowych 9.00-16.00 w wymiarze min 150 godz. (Sławno, Świdwin)

2. Staże zawodowe - lipiec, sierpień, wrzesień 2020r.

,,NOWE WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SŁAWNIE''

1. Kurs komputerowy, termin miesiąc czerwiec 2020r.  25 osób godz. w dni powszednie 8.00.-15.00, w wymiarze 30 godz., miejsce szkolenia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego ul. Chełmońskiego 30 Sławno

Sławno, 15.05.2020r

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na realizację usługi- Indywidualne wsparcie psychologiczne lub coaching  w ramach projektu

W związku z realizacją projektu ”Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej dla 80 osób.

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

II. Szczegółowy opis zamówienia

Zamówienie powyżej kwoty 20.000 PLN netto do 50.000 PLN netto- rozeznanie rynku udzielone zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — RPO WZ 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego lub coachingu dla 80 uczestników projektu „Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe!’’. Celem Psychologa/Coach`a będzie pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej uczestniczek/uczestników projektu poprzez odpowiednie   motywowanie, aktywizację i wsparcie oraz modelowanie prawidłowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na wolnym rynku pracy. Trener zatrudnienia wspieranego będzie ogniwem w kontaktach uczestniczek/uczestników z potencjalnymi pracodawcami, będzie też aktywnie angażował się w poszukiwanie miejsc stażowych dla osób, którym udziela wsparcia.

 

 

Charakterystyka uczestników

Uczestnicy/czki projektu to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku powyżej 18 roku życia, zamieszkujące teren powiatu sławieńskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

1)       Psycholog/Coach posiadać musi odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające prowadzenie poszczególnego wsparcia – poradnictwo prawne..

2)       Zamawiający zapewnia sale na zajęcia.

3)       W ramach realizacji zajęć, prowadzący zobowiązani są w szczególności do:

- Przeprowadzenia wsparcia dla wskazanych uczestników zgodnie z ustalonym programem
        i harmonogramem oraz wytycznymi Zamawiającego.

-      Prowadzenie przekazanych przez Zamawiającego list obecności.

-      Prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu.

 

II.            Warunki udziału w postępowaniu

Wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawcy oraz warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca oświadczy pisemnie, iż jest uprawniony do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, zdolnością lub osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej
  i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2. Wykonawcy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, o czym Wykonawca oświadczy pisemnie.
 3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2  do niniejszego zapytania. Niedopuszczalne jest modyfikowanie treści zapytania (np. usuwanie poszczególnych pozycji) ani pozostałych załączników.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Zapytanie ofertowe (jako integralna część oferty) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinno być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Przeprowadzenie poradnictwa prawnego dla Uczestników projektu „ Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe!” Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.
 6. Zapytanie ofertowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno - do dnia          25.05.2020 r., do godz. 11:00

g.       Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na brak spełnienia kryteriów formalnych.

 

III.          Pozostałe wymagania wobec wykonawcy

a.       Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, sporządzania sprawozdań, prowadzenia list obecności, przeprowadzania ankiet, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika,

b.       Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.

c.        Pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako:

- realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu
o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;

- akceptacja organizacji zajęć w godzinach 7-21 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność);

 1. Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 2. Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy.
 3. Systematyczne i terminowe przekazywanie dokumentacji, w tym oryginałów list obecności, dzienników
  i innych dokumentów związanych z realizacją szkoleń wraz z wystawieniem faktury / rachunku zgodnie
  z umową.

g.       Informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

h.       Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

 

IV.          Opis warunków zawarcia umowy

 

a.       Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że składając ofertę akceptuje,  że w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:

- zastrzegające Zamawiającemu możliwość nie przyjęcia zawartości merytorycznej zajęć w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy,

- zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy  oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie,

- zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m. in.: stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia.

b.       Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

c.        Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

 

V.        Kryteria oceny ofert:

         

    Kryterium: cena oferty – maks. 100 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena oferty” przyjmując za podstawę wyliczenia najniższą cenę ofertową i przypisując jej 100 punktów.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

VI.      Pozostałe informacje:

a)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

b)      W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.

c)      Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 21 dni po otrzymaniu środków przez Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej.  Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.

 Zatwierdził: Jerzy Chodań - Koordynator Projektu

 

Załącznik nr 1: Formularz Oferty

Załącznik nr 2:  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie ofertowe -psycholog,couching 15.05.2020.docx

Sławno, 24.04.2020r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu

W związku z realizacją projektu ”Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej dla 80 osób.

 

    I. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powyżej kwoty 20.000 PLN netto do 50.000 PLN netto- rozeznanie rynku udzielone zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — RPO WZ 2014-2020

  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312320-8 Usługi doradztwa.

Zamówienie dotyczy 80 osób z powiatu sławieńskiego

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 80 uczestników projektu   ” Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe!”
 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 - przeprowadzenie 5 godz./os. doradztwa zawodowego wraz z rozmową kwalifikacyjną z uczestnikami projektu w  celu określenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże wskazać predyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników.

  -  dokonanie analizy dotychczasowej sytuacji UP, analiza zdolności, potrzeb, posiadanych umiejętności, rozpoznanie motywacji i gotowości do zmian, opracowanie IPD dla każdego UP stanowiące podstawę do skierowania na szkolenia zawodowe.

Miejsce realizacji zamówienia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

IV  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

1. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2. posiada uprawnienia do wykonania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

 

V WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ:

1. rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu zamówienia

2.przygotowywania niezbędnych materiałów szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu (lub przygotować materiały do powielenia przez Zamawiającego),

3. przygotowania programów zajęć,

4. prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć, zawierającą min.: listy obecności, karty doradcze, dzienniki zajęć,

5. sporządzania opinii nt. każdego uczestnika/ uczestniczki projektu na zakończenie realizowanego doradztwa,

6. współdziałania z członkami zespołu projektowego w zakresie opracowywania IPD dla każdego uczestnika/ uczestniczki projektu,

7. przekazywania niezwłocznie informacje o każdym uczestniku/uczestniczce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,

8. przekazania w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich prawidłową realizację,

9. przestrzegania zasad dotyczących promocji, tj. umieszczać na wszystkich dokumentach związanych z realizowanym wsparciem odpowiednie oznakowanie zgodnie z Wytyczne w zakresie informacji promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020

  

  IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa zawodowego przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji projektu, nie później niż do 31.08.2021 r. Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

  V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub osobiście począwszy od 24. 04.2020 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Szacowanie wartości zamówienia- doradztwo zawodowe.docx

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

W związku z realizacją projektu ” Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe! " realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego         współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystuącą instrumenty aktywizacji edukacyjnej,społecznej, zawodowej,do udziału w projekcie osoby należące do poniższych grup:

·    zamieszkułe na terenie powiatu sławieńskiego województwa zachodniopomorskiego 

·   zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. Zm.), w tym:

a)  osoby pozostające bez zatrudnienia - bierne zawodowo lub bezrobotne, które wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy

b) osoby z niepełnosprawnościami wg ustawy z dnia 27.08.1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi wg ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego

c) osoby korzystające z pomocy społecznej wg ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym

d) osoby korzystające z POPŻ

TRWA NABÓR!

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 1. Integracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych;
 2. Poradnictwa lub pośrednictwa pracy
 3. Kursów/szkoleń umożliwiających nabycie/podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy;
 4. Staży zawodowych, prowadzących do zdobycia zatrudnienia przez okres 5 miesięcy

 

Sławno, 17.02.2020r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu

,,GOTOWI DO PRACY II’’ 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DZ/GDP/II/2020

dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu

 

    I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "GOTOWI DO PRACY II’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 - Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.6.10  Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego dla 140 osób. 

  

  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy 56 osób (Świdwin, Bonin, Sławno, Resko)

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 56 uczestników projektu "GOTOWI DO PRACY II’’
 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 - przeprowadzenie 4 godz./os. doradztwa zawodowego wraz z rozmową kwalifikacyjną z uczestnikami projektu w  celu określenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże wskazać predyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników.

    IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa zawodowego przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji projektu, nie później niż do 31.05.2020 r. Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

 

    V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub osobiście począwszy od 24. 02.2019 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Harmonogram wsparcia - aktualizacja


 

,,DRUGA SZANSA’’’

1. Kurs komputerowy, termin 10.12.2019r - 09.01.2019r.  ok. 6 osób godz. w dni powszednie 15.30.-19.00, w dniach weekendowych 9.00-16.00 w wymiarze 80 godz., miejsce szkolenia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego ul. Chełmońskiego 30 Sławno

2. Kurs Manicure termin 10.12.2019 - 16.12.2019 w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00. w wymiarze 40 godzin odbędzie się w Słupsku Salon „La Fame” ul. Niedziałkowskiego 3/2, 76-200 Słupsk

 

,,GOTOWI DO PRACY ‘’

01.02 – 31.03.2020 r.  -    szkolenie kompetencyjne / kwalifikacyjne ( zgodnie ze ścieżką IPD ) ok. 80 osób godz. 14.00-20.00

 

,,WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SŁAWNIE ‘’

04.05 – 31.05.2020 r.  -  szkolenie komputerowe dla 25 UP ON godz. 9.00-14.00, miejsce szkolenia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30 Sławno

,, Czas na aktywne wsparcie"

28.10.2019r - 03.11.2019r-  szkolenie  kompetencje- obsługa kas fiskalnych i terminali    19 osób , godz. od 16.00 do 19.45. Miejsce Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławienskiego ul. Chełmońskiego 30  Sławno

01.12.2019r - 20.12.2019r - coaching dla 19 osgodz. od 15.00 do 18.30. Miejsce Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławienskiego ul. Chełmońskiego 30  Sławno

02.12.2019r - 30.12.2019r - poradnictwo prawne dla 19 osgodz. od 15.00 do 19.00. Miejsce Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławienskiego ul. Chełmońskiego 30  Sławno

Załączniki:

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe.docx

 

 

 

Sławno, 21.06.2018r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na zakup odzieży roboczej dla uczniów w ramach projektu ,,GOTOWI DO PRACY II’’

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/8.6/GDP/II/2019

dot. zakup odzieży roboczej dla 140 uczniów

 

    I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "GOTOWI DO PRACY II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 - Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.6.10  Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczącego zakupu odzieży roboczej.

 

    III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane: Sławno, Koszalin, Świdwin dla 140 uczestników

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup odzieży roboczej z dla 95 uczestników projektu Przedmiot zapytania ofertowego stanowi dostawa odzieży roboczej dla UP:

Sławno- 11 osób

 • Kurs operator koparko ładowarki – 8 osób
 • Kurs  magazyniera z obsługą wózków widłowych – 2 osób
 • Kurs Manicure i stylizacja paznokci – 1 osoba

Świdwin – 58 osób (w tym 7 os Resko)

 • Kurs spawacza – 38
 • Kurs barmański z baristyką z modułem kelnerskim – 20 osób

Bonin (Koszalin) – 25 osób

 • Kurs operator koparko ładowarki – 10 osób
 • Kurs  magazyniera z obsługą wózków widłowych – 1 osoba
 • Kurs spawacza – 14 osób

 

Warunkiem  udziału  w  postępowaniu  jest  przedłożenie  formularza  ofertowego  stanowiącego

załączniki nr1 do zapytania ofertowego.

   IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

V. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Cena: Cena oferty winna obejmować całkowite koszty wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące jakie Wykonawca poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę, otrzyma 100 punktów.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi,  w  tym  podatki  i  koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

    VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30 od dnia 29.06.2018r do 03.07.2018r.

Możliwość składania ofert częściowych

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy dostawcy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/oferta odzież robocza.docx

Sławno, 06.05.2019r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza w formie Zapytania Ofertowego do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla Uczestników Projektu ,,GOTOWI DO PRACY II,, do podjęcia stażu/praktyk na danym stanowisku dla 140 UP.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowych i specjalistycznych badań  lekarskich uczestników projektu GOTOWI DO PRACY II wydawanie orzeczeń  lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych na staż/praktyki zawodowe na określone stanowisko.

 

 2.  Zamówienie realizowane będzie w Koszalinie/Sławnie oraz w Świdwinie/Resku dla 140 uczestników

 3. Uczestnicy projektu wg następujących stanowisk:

 

 

 1. Oferent musi być wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 229 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy i Ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. służbie medycyny pracy ( Dz. U. Nr 96, poz.593 ).
 2. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).
 3. Planowany termin realizacji zamówienia 14.05.2019r – 30.09.2020r.
 4. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju powiatu Sławieńskiego, ul Chełmońskiego 30 76-100 Sławno, godz. 11.00
 5. Składanie oferty

Zapytanie ofertowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno - do dnia          14.05.2019 r., godz. 11 :00

 1. Jedynym kryterium oceny ofert, będzie cena, a najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która przedstawi najniższą całkowitą cenę realizacji niniejszego zamówienia. Cena całkowita ma być przedstawiona liczbowo w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, ma zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Oferentów, ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz sporządzi Protokół wyboru (dostępny w biurze projektu)
 3. Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Oferentami:

Jolanta Arszyło , 598104803

 1. Projekt umowy, która zostanie podpisana z wybranym Oferentem, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
 2. Umowa na świadczenie usług medycznych zawarta zostanie odrębnie z każdą podległą jednostką organizacyjną.
 3. Załącznik: http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie ofertowe- medycyna pracy.docx

Sławno, 15.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 02/GDP/II/2019

„Catering na szkolenia zawodowe dla uczestników projektu „Gotowi do pracy II”

 

I              ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30,

NIP 499-03-24-978

Tel.: 059 810 48 03

II             PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Catering na szkolenia zawodowe dla 140 uczestników projektu „Gotowi do pracy II”, nr   RPZP.08.06.00-32-K063/18 realizowanego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.6.10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
 2. Specyfikacja zamówienia:

catering dla UP Sławno, Bonin, Świdwin, Resko

III            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie realizowane będzie w Koszalinie/Sławnie oraz w Świdwinie/Resku dla 140 uczestników

 

Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dowiezienie cateringu na szkolenia zawodowe  dla   140 uczestników  na śr. 20 dni szkolenia projektu „Gotowi do Pracy II ”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-Przygotowanie i dowiezienie cateringu na szkolenia zawodowe.

3. Zamówienie dostarczane będzie na potrzeby uczestników projektu „Gotowi do pracy!” według wcześniej złożonego harmonogramu zajęć w siedzibie Oferenta.

4. Terminy i miejsce podane w harmonogramie zajęć mogą ulec zmianie i będą konsultowane na bieżąco  z Oferentem, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

IV.          KRYTERIA WYBORU OFERTY

Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował  w oparciu o zaoferowaną cenę -  waga 100%.

V             SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie i zawierać co najmniej:

 1. dane oferenta/pieczęć firmowa;
 2. opis sposobu wykonania zamówienia, nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;
 3. wartość jednostkową obiadu brutto.

Oferta powinna zawierać datę sporządzenia i być podpisana przez Oferenta.

VI           MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Termin złożenia ofert upływa dnia 24.04.2018.r. o godzinie 1100.

Oferta powinna zostać przesłana do siedziby Zamawiającego:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

VIII         ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Osoba do kontaktów z Zamawiającym – Jolanta Arszyło– Specjalista ds. administracji

Te.: 059 810 48 03

IX            KRYTERIA WYBORU OFERTY

Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował  w oparciu o zaoferowaną cenę -  waga 100%.

 

Załącznik: http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie ofertowe-catering.docx

Sławno, 02.04.2019r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu

,,GOTOWI DO PRACY II’’ 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DZ/GDP /2018

dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu

 

    I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "GOTOWI DO PRACY II’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 - Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.6.10  Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego dla 140 osób. 

  

  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy 80 osób (Świdwin, Bonin, Sławno, Resko)

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 80 uczestników projektu "GOTOWI DO PRACY II’’
 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 - przeprowadzenie 4 godz./os. doradztwa zawodowego wraz z rozmową kwalifikacyjną z uczestnikami projektu w  celu określenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże wskazać predyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników.

    IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa zawodowego przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji projektu, nie później niż do 31.03.2020 r. Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

 

    V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803 począwszy od 02. 04.2019 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego informuje o realizacji projektu GOTOWI DO PRACY II.

Celem jest podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących  w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Wartoość projektu: 1.939 224,00.

Sławno, dnia  15 luty 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/PP/DS/2019

dotyczące realizacji usługi przeprowadzenia  pośrednictwa pracy dla uczestników/uczestniczek projektu pn. „Druga Szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

II.            OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba       uprawniona      do      kontaktu       ze       strony       Zamawiającego        w kwestiach merytorycznych i proceduralnych:

 

  Katarzyna  Żylis                                 e-mail: katarzyna.zylis@onet.eu                                    tel: 598104803

 

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. Procedura I realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 40 uczestników projektu "Druga szansa!". Celem Pośrednika będzie pomoc w aktywizacji społecznej i zawodowej uczestniczek/uczestników projektu.

Uczestnicy/czki projektu 40 os. w tym 23 K i 18 M zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym 4 os. niepełnosprawnych ) od 18 rż, zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego.

Pośrednictwo pracy ma na celu pomoc w zdobywaniu umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej w tym asertywność, autoprezentacja, sposoby zachowania w sytuacjach stresowych, poruszanie się po rynku pracy, tworzenie dokumentacji aplikacyjnej ( CV i list motywacyjny ), metody poszukiwania pracy.

Zamówienie obejmuje:

 1. Pośrednictwo pracy , diagnoza dla 40 uczestniczek/uczestników w wymiarze 6 godzin na uczestniczkę/uczestnika.
 2. Opracowanie kart Pośrednika i pomoc w aktywizacji społecznej lub/i zawodowej.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie  rzeczowej realizacji projektu, nie później niż do 31.03.2020 r. r.  Realizacja usługi  według  harmonogramu  spotkań  ustalonego  przez  Zamawiającego  na  7  dni  przed  realizacją zamówienia w danym miesiącu. Termin jest uzależniony od przeprowadzonego procesu rekrutacji.

Termin realizacji poszczególnych usług zostanie ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 1. Miejsce realizacji zamówienia na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY
 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

   2.     Oferta musi zawierać:

 1. wycenę  w formie  wykazania indywidualnych sesji, spotkań  (zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zapytania ofertowego - Formularz ofertowy). Oferta cenowa musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

 

 1. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dostarczyć osobiście l do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, 76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30.
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Termin: oferty należy składać począwszy od dnia 15.02.2019 do 25.02.2019 roku do godz. 11.00.

O terminie złożenia decyduje data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego

 1. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 2. KRYTERIA WYBORU OFERTY
 3. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
  w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

Cena – maksymalnie 100%(100pkt)

 1. Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przeprowadzenie indywidualnych sesji, spotkań coach`aw ramach niniejszej oferty wykazana na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz ofertowy.

Punkty za cenę będą wyliczane wg wzoru:

Najniższa cena oferty

Liczba punktów = --------------------------------------------- x 100%

Cena badanej oferty

 

Maksymalna liczba punktów: 100

 

X.            INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:

 

 1. Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający sporządzi Protokół wyboru.
 2. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana e-mailowo lub telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, prawo zmiany warunków lub do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
 4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
 5. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym.
 6. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego.
 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
  z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podawania przyczyny.

 

 

XI.          INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z rozeznaniem rynku określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WZ.
 2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655).
 3. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie RPO WZ sztywno skalkulowane kwoty na niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z wybranym zgodnie  z procedurami określonymi w zapytaniu ofertowym Wykonawcą lub odstąpić od podpisania umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

Załącznik zapyatnie ofertowe wraz z ofertą

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Zapytanie ofertowe -pośrednictwo pracy.docx

Sławno, 05.02.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/PP/DS2019

dotyczące realizacji usługi  przeprowadzenia poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu pn. „Druga Szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  i  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

II.         OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba     uprawniona    do     kontaktu    ze     strony     Zamawiającego    w kwestiach merytorycznych i proceduralnych:

 

  Katarzyna Żylis            e-mail: katarzyna.zylis@onet.eu                            tel: 693 465 987

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie  prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa prawnego                                                                                                              dla 40 uczestników projektu "Druga szansa!". Prawnik przeprowadzi zajęcia indywidualne z każdym z uczestników projektu zgodnie z zasadami w projekcie.

Uczestnicy/czki projektu 40 os. w tym 23 K i 18 M zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym 4 os. niepełnosprawnych ) od 18 rż, zamieszkujących teren Województwa Zachodniopomorskiego.

Zamówienie obejmuje:

 • Poradnictwo prawne dla 40 uczestniczek/uczestników w wymiarze 4 godzin na uczestniczkę/uczestnika.

 

 1. Do zadań wykonawcy należeć będzie :
 • Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa dla Uczestników/Uczestniczek w/w projektu wg potrzeb w tym m.in. w zakresie zagadnień : z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, kwestii mieszkaniowych, egzekucji komorniczych, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Przewidywana liczba godzin doradztwa wynosi 4 godz.

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie rzeczowej realizacji projektu, nie później niż do 31.03.2020 r. r.  Realizacja usługi  według  harmonogramu  spotkań  ustalonego  przez  Zamawiającego  na  7  dni  przed  realizacją zamówienia w danym miesiącu. Termin jest uzależniony od przeprowadzonego procesu rekrutacji.

Termin realizacji poszczególnych usług zostanie ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 1. Miejsce realizacji zamówienia na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

 

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki i/lub dysponują personelem spełniającym poniższe warunki:
 1. posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu Radcy Prawnego lub Adwokata do udzielania porad prawnych na każdym etapie sprawy.
 2. posiadają co najmniej 24-miesięczne doświadczenie jako prawnik oraz ukończyli studia magisterskie na kierunku Prawo.

  

 

 1. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dostarczyć osobiście  do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, 76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30.
 2. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 3. Termin: oferty należy składać począwszy od dnia  05.02.2019 do 13.02.2019 roku do godz. 11.00..

O terminie złożenia decyduje data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego

 1. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
  w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

Cena – maksymalnie 100% (100pkt.)

 1. Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przeprowadzenie poradnictwa prawnego w ramach niniejszej oferty wykazana na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz ofertowy.

 

Punkty za cenę będą wyliczane wg wzoru:

 

Najniższa cena oferty

Liczba punktów = --------------------------------------------- x 100 (100 %)

Cena badanej oferty

 

Maksymalna liczba punktów: 100

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

X.         INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:

 1. Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający sporządzi Protokół wyboru.
 2. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana e-mailowo lub telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, prawo zmiany warunków lub do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
 4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
 5. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym.
 6. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego.
 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
  z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podawania przyczyny.

XI.        INFORMACJE DODATKOWE

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z rozeznaniem rynku określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WZ oraz Zasadach Finansowania RPO WZ
 2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655).
 3. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie RPO WZ  sztywno skalkulowane kwoty na niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z wybranym zgodnie  z procedurami określonymi w zapytaniu ofertowym Wykonawcą lub odstąpić od podpisania umowy.
 4. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

Załączniki:

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Zapytanie ofertowe druga szansa poradnictwo prawne (1).doc

 

Sławno, 18.01.2019r.

 

Sławno, dnia 18 styczeń 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/WP/DS2019

dotyczące realizacji usługi  przeprowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego lub life-coachingu dla uczestników/uczestniczek projektu pn. „Druga Szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  i  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

II.            OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba       uprawniona      do      kontaktu       ze       strony       Zamawiającego        w kwestiach merytorycznych i proceduralnych:

 

  Katarzyna Żylis                                  e-mail: katarzyna.zylis@onet.eu                                    tel: 598104803

 

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie  prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego lub life-coachingu dla 40 uczestników projektu "Druga szansa!". Celem Coach`a będzie pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej uczestniczek/uczestników projektu poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie oraz modelowanie prawidłowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na wolnym rynku pracy. Trener zatrudnienia wspieranego będzie ogniwem w kontaktach uczestniczek/uczestników z potencjalnymi pracodawcami, będzie też aktywnie angażował się w poszukiwanie miejsc stażowych dla osób, którym udziela wsparcia.

Uczestnicy/czki projektu 40 os. w tym 23 K i 18 M zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym 4 os. niepełnosprawnych ) od 18 rż, zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego.

Zamówienie obejmuje:

 1. Indywidualne wsparcie, diagnoza dla 40 uczestniczek/uczestników w wymiarze 5 godzin na uczestniczkę/uczestnika.
 2. Opracowanie kart coach`a.

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie rzeczowej realizacji projektu, nie później niż do 31.03.2020 r. r.  Realizacja usługi  według  harmonogramu  spotkań  ustalonego  przez  Zamawiającego  na  7  dni  przed  realizacją zamówienia w danym miesiącu. Termin jest uzależniony od przeprowadzonego procesu rekrutacji.

Termin realizacji poszczególnych usług zostanie ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 1. Miejsce realizacji zamówienia na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

 

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki i/lub dysponują personelem spełniającym poniższe warunki:
 1. posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu coach`a pracującego metodą trenera zatrudnienia wspieranego w dziedzinie rozwoju osobistego.

   3.     Oferta musi zawierać:

 1. wycenę  w formie  wykazania indywidualnych sesji, spotkań  (zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zapytania ofertowego - Formularz ofertowy). Oferta cenowa musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

 

 1. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dostarczyć osobiście l do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, 76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30.

 

 1. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 2. Termin: oferty należy składać począwszy od dnia 18.01.2019 do 28.01.2019 roku do godz. 11.00.

O terminie złożenia decyduje data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego

 1. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
  w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

Cena – maksymalnie 100%(100pkt)

        

 

 1. Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przeprowadzenie indywidualnych sesji, spotkań coach`a w ramach niniejszej oferty wykazana na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz ofertowy.

 

Punkty za cenę będą wyliczane wg wzoru:

 

Najniższa cena oferty

Liczba punktów = --------------------------------------------- x 100%

Cena badanej oferty

 

Maksymalna liczba punktów: 100

 

X.            INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:

 

 1. Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający sporządzi Protokół wyboru.
 2. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana e-mailowo lub telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, prawo zmiany warunków lub do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
 4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
 5. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym.
 6. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego.
 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
  z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podawania przyczyny.

 

 

XI.          INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z rozeznaniem rynku określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WZ.
 2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655).
 3. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie RPO WZ  sztywno skalkulowane kwoty na niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z wybranym zgodnie  z procedurami określonymi w zapytaniu ofertowym Wykonawcą lub odstąpić od podpisania umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Zapytanie ofertowe -couching..docx

Wybrano ofertę nr 1. Protokół wyboru dostępny w Biurze Projektu.

Sławno, 30.11.2018r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu

 

"DRUGA SZANSA!"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DZ/DS/2018

dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu

 

    I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "DRUGA SZANSA!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 - Edukacja, Działanie 7.1.Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego.

    III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 40 uczestników projektu "Druga szansa!".
 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 - przeprowadzenie 6 godz./os. doradztwa zawodowego z uczestnikami projektu w w celu          określenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże wskazać predyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników.

 

    IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa zawodowego przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji projektu, nie później niż do 31.03.2020 r. Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

 

    V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803 począwszy od 30.11.2018 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie ofertowe- doradztwo.doc

 

Wybrano ofertę nr 1. Protokół wyboru dostępny w Biurze Projektu.

 

Sławno, 26.11.2018r.

Zapytanie ofertowe 08/WTZ/2017

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

2. Opis przedmiotu zamówienia:

-Wyposażenie pracowni stolarskiej (zestaw narzędzi akumulatorowych 1 komplet (wiertarko-wkrętarka z udarem 18V, pilarka tarczowa , szlifierka kątowa 18V, wyrzynarka 18 V, 3 akumulatory 18V/4,0Ah, ładowarka wielonapięciowa)  przy ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację poszczególnych maszyn ujętych w zadaniu

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 Miejsce wykonania zamówienia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 21.12.2018 r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze:

a) Cena: 100 %

Cena: Cena oferty winna obejmować całkowite koszty poszczególnych maszyn ujętych w zadaniu, w tym również wszystkie koszty towarzyszące jakie Wykonawca poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. Istnieje możliwość złożenia oferty cząstkowej na każde osobne urządzenie.

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę, otrzyma 100 punktów.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi,  w  tym  podatki  i  koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 03 grudnia 2018 r. do godz. 11.00.

z dopiskiem: ,,Wyposażenie pracowni stolarskiej – Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie’’.

 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Osoba wyznaczona do kontaktu:

-  Jerzy Chodań  tel. 59 810 48 03

 

Załączniki:

 Zapytanie ofertowe wraz z ofertą

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Zapytanie ofertowe pracownia stolarska2.docx

 

Wybrano ofertę:

Sklep Techniczno-Przemysłowy Jan Kapralski 76-100 Sławno ul. Armii Krajowej 7

 

Sławno, 30.10.2018r.

,,Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie''

Zapytanie ofertowe 06/WTZ/2017

Wyposażenie pracowni stolarskiej – Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

2. Opis przedmiotu zamówienia:

-Wyposażenie pracowni stolarskiej (strugarko-grubościówka szt.1, piła taśmowa szt.1, zestaw narzędzi akumulatorowych 1 komplet, wiertarko-dłutarka szt 1)  przy ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 Miejsce wykonania zamówienia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31.11.2018 r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze:

a) Cena: 100 %

Cena: Cena oferty winna obejmować całkowite koszty wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące jakie Wykonawca poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. Istnieje możliwość złożenia oferty cząstkowej na każde osobne urządzenie.

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę, otrzyma 100 punktów.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi,  w  tym  podatki  i  koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 07 listopada 2018 r. do godz. 11.00.

z dopiskiem: ,,Wyposażenie pracowni stolarskiej – Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie’’.

 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Osoba wyznaczona do kontaktu:

-  Jerzy Chodań  tel. 59 810 48 03

- Jolanta Arszyło tel. 59 810 48 03

Załącznik 1 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Zapytanie ofertowe pracownia stolarska.docx

Wybrano ofertę:

KMA GROUP Sp. z o.o. ul. Walczaka 25 66-400 Gorzów Wielkopolski

10.10.2018r.

W związku z realizacją Projektu ,,DRUGA SZANSA" w ramach Działania 07.01. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego realizowany w Parnerstwie z Centrum Innowacyjnego Biznesu zaprasza

 osoby bezrobotne do udziału w projekcie zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego, które należą do jednej z poniższych grup:

- mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego, w tym mieszkańcy obszarów wiejskich

- osoby niepracujące (osoby bezrobotne i bierne zawodowo)

- osoby z niepełnosprawnościami

 

Wartość projektu: 1.442 776,08

ZAPRASZAMY!!!!

Sławno, 04.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. przygotowania cateringu na szkolenia zawodowe

,, Czas na aktywne wsparcie”

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, 

ul. Chełmońskiego 30,  76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978 ,  REGON: 331104499

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

W związku z realizacją projektu : ,, Czas na aktywne wsparcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego  , Oś priorytetowa 7 – Włączenie Społeczne , Działanie 7.1 - Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczącego usługi przygotowania i dowiezienia cateringu na szkolenia zawodowe.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1.   Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dowiezienie cateringu na szkolenia zawodowe  dla   20uczestników  na 20 dni szkolenia projektu „Czas na aktywne wsparcie ”.
 2. 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-Przygotowanie i dowiezienie cateringu na szkolenia zawodowe.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie szkolenia zawodowego 15.10.2018 do 04.11.2018 roku.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

 V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Oferty cenowe proszę składać osobiście do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno do dnia 12.10.2018 r.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

VI.  ZAŁĄCZNIKI

 

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie na catering.docx

 

 

Sławno, 21.06.2018r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na zakup odzieży roboczej dla uczniów w ramach projektu

 

"GOTOWI DO PRACY!"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05//GDP/2018

dot. zakup odzieży roboczej dla 140 uczniów

 

    I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "GOTOWI DO PRACY" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 - Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.6.10  Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczącego zakupu odzieży roboczej.

 

    III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup odzieży roboczej z dla 140 uczestników projektu Przedmiot zapytania ofertowego stanowi dostawa odzieży roboczej dla osób pracujących w następujących zawodach

 

1. Barman – 50 osób

2. Spawacz – 53 osób

3. Magazynier z obsługą wózka widłowego – 16 osób

4. Ratownik (młodszy ratownik wodny i i ratownik WOPR) oraz  KPP -21 osób

Warunkiem  udziału  w  postępowaniu  jest  przedłożenie  formularza  ofertowego  stanowiącego

załączniki nr1 do zapytania ofertowego.

 

   IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

1. Dla ratowników do 20.07.2018r.

2 Dla pozostałych osób do 31.07.2018r.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

 

V. KRYTERIUM WYBORU OFERT

a) Cena: Cena oferty winna obejmować całkowite koszty wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące jakie Wykonawca poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę, otrzyma 100 punktów.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi,  w  tym  podatki  i  koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

 

    VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30 od dnia 03.07.2018r do 10.07.2018r.

Możliwość składania ofert częściowych

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Tel: 59 810 48 03

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy dostawcy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - odzież robocza.docx

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. przeprowadzenia wsparcia psychologicznego w ramach projektu

,, Czas na aktywne wsparcie”

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, 

ul. Chełmońskiego 30,  76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978 ,  REGON: 331104499

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

W związku z realizacją projektu : ,, Czas na aktywne wsparcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego  , Oś priorytetowa 7 – Włączenie Społeczne , Działanie 7.1 - Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego/ treningu psychospołecznego . Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. W ramach niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasady Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenie rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1.   Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa  psychologicznego dla   80 uczestników  projektu „Czas na aktywne wsparcie ”.
 2. 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- przeprowadzenie 10 – godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego z uczestnikami projektu.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie wsparcia psychologicznego   przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji  projektu, nie później niż do 31.12.2019 r. Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

 V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803 począwszy od dnia 07.05.2018 r. do 15.05.2018 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

VI.  ZAŁĄCZNIKI

 

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie ofertowe wraz z ofertą na psychologa 7.1.docx

 

 

 

 

 UWAGA!

Zmiana Biura Projektu

Biurze projektu:
Podgóry 34 b
76-230 Kępice

Sławno, 21.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/GDP/CATERING/2018

„Catering na szkolenia zawodowe dla uczestników projektu „Gotowi do pracy”

 

I              ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30,

NIP 499-03-24-978

Tel.: 059 810 48 03

 

II             PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Catering na szkolenia zawodowe dla 70 uczestników projektu „Gotowi do pracy!”, nr   RPZP.08.06.00-32-K051/17 realizowanego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.6.10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
 2. Specyfikacja zamówienia:

 

Obiad jednodaniowy

 

 

III            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie realizowane będzie w Koszalinie/Sławnie oraz w Świdwinie/Resku dla 140 uczestników

 

 1.  Zakup obiadów dla uczestników  projektu „Gotowi do pracy!”

Koszalinie

Świdwinie

Koszalinie /Sławno

Świdwinie/Resku

 

 

.

 1. Zamówienie dostarczane będzie na potrzeby uczestników projektu „Gotowi do pracy!” według wcześniej złożonego harmonogramu zajęć w siedzibie Oferenta.

 

 1. Terminy i miejsce podane w harmonogramie zajęć mogą ulec zmianie i będą konsultowane na bieżąco  z Oferentem, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

 

 

IV           INNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Posiłki wydawane będą dla uczestników    projektu „Gotowi do pracy!”

 

 1. Miejsce wydawania obiadów pozostaje zmienne w okresie świadczenia usługi. Oferent zobowiązuje się
  do wydawania ciepłych posiłków, o wskazanej w harmonogramie gramaturze, we wskazanym przez zamawiającego miejscu  umożliwiając uczestnikom projektu ich spożycie.

 

 1. Oferent zobowiązuje się również do:
 • zapewnienia naczyń jednorazowego użytku, sztućców jednorazowego użytku itp. niezbędnych do spożycia obiadu,

 

 1. Liczba uczestników projektu korzystających danego dnia z wyżywienia uzależniona będzie od liczby osób obecnych na zajęciach oraz chcących skorzystać z tej formy wsparcia i uaktualniana będzie przez pracownika Zamawiającego, telefonicznie, w dniu wydania posiłku.

 

 1. Zamawiający obciążony będzie wyłącznie wartością wydanych obiadów.

Płatności za dostarczane obiady dokonywane będą przelewem na podstawie faktur wystawionych przez Oferenta zawierających co najmniej czternastodniowy termin płatności.

 

V             WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOWI

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. oświadczają, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

VI           SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie i zawierać co najmniej:

 1. dane oferenta/pieczęć firmowa;
 2. opis sposobu wykonania zamówienia, nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;
 3. wartość jednostkową obiadu brutto.

Oferta powinna zawierać datę sporządzenia i być podpisana przez Oferenta.

 

VII          MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Termin złożenia ofert upływa dnia 28.02.2018.r. o godzinie 1500.

Oferta powinna zostać przesłana:

do siedziby Zamawiającego:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 

VIII         ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Osoba do kontaktów z Zamawiającym – Anna Mądrala – Specjalista ds. administracji

Te.: 059 810 48 03

 

IX            KRYTERIA WYBORU OFERTY

Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował  w oparciu o zaoferowaną cenę -  waga 100%.

 

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie ofertowe-catering.docx

Sławno, 01.02.2018r.

Oferta

na Kadrę do realizacji zadań w formie wsparcia na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie, ul. Chełmońskiego 30

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

2. Ogłoszenie o ofercie na stanowisko:

5 x Instruktor Terapii Zajęciowej/ Instruktor zawodu 

Posiada wykształcenie minimum średnie odpowiedniej specjalności (krawiecka, plastyczna, stolarska, komputerowa, gastronomiczna) umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (instruktor terapii zajęciowej/instruktor zawodu) lub wykształcenie wyższe o profilu pedagogicznym, pedagogika specjalna.

Posiada umiejętności prowadzenia terapii zajęciowej, tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji i pracy z osobami z niepełnosprawnością. Zna problematykę osób z niepełnosprawnością (rodzaje niepełnosprawności i dobór odpowiednich metod i technik terapii).

4) kierowca -zaopatrzeniowiec

Posiadanie Kat. B, predyspozycje do pracy z osobami z niepełnosprawnościami (cierpliwość, dyspozycyjność, doświadczenie w przewozie osób)

 

Wymagania dodatkowe:

- Cierpliwość, empatia, staranność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.

- Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów

3. Termin składania ofert:

Od 05.02.2018 do dnia 28.02.2018

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)’’

7. Osoba wyznaczona do kontaktu:

-  Jerzy Chodań  tel. 59 810 48 03

8. Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Kwestionariusz osobowy WTZ.docx

- CV

 

Sławno, 31.01.2018r.

W dniu dzisiejszym o godz 12.30 odbyło się posiedzenie Komisji. Sporządzono Protokół z Posiedzenia Komisji dotyczący Projektu Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie w sprawie: Wyposażenie pracowni komputerowej w budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie, który jest dostępny w Biurze projektu.

 

Wybrano ofertę:

Komsoft S.C Mariusz Dyrcz, Grzegorz Lompert Ul. Powstańców Warszawskich 3 76-100 Sławno

 

Sławno, 25.01.2018r.

W dniu dzisiejszym o godz 11.30 odbyło się posiedzenie Komisji. Sporządzono Protokół z Posiedzenia Komisji dotyczący Projektu Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie w sprawie: Prace remontowe wszystkich sal w budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie, który jest dostępny w Biurze projektu.

 

Wybrano ofertę:

Zakład Monterski Andrzej Mojsym, ul. 11 Listopada 49 76-100 Sławno

 

Sławno, 15.01.2018r.

 Zapytanie ofertowe nr 02/WTZ/2018

Wyposażenie pracowni komputerowej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Wyposażenie pracowni komputerowej ( kopiarko-drukarka, drukarka 2x, zestaw komputerów 5 z oprogramowaniem, instalacje logiczne dla pracowni komputerowej – komplet))

a) Nazwa komponentu (wymagane minimalne parametry techniczne):

1. Komputer stacjonarny PC o parametrach 5szt

Procesor klasy Intel i3

4 GB RAM

Dysk twardy 1TB

Napęd DVD

Zasilacz min. 400 W, dostosowany do obudowy

System operacyjny Windows 10 5sztLicencja Windows 10 PL 64 bit (system preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu

Pakiet biurowy MS Office 5szt

2. Monitor 18,5 cala 5szt

Klawiatura 5szt

Mysz

Przewody zasilające i sygnałowe (monitor)

b)  1x kopiarko- drukarka  laser  HP

c) 2x drukarka sieciowa laser z automatycznym dupleksem HP

d) Instalacje  logiczne  dla pracowni komputerowej – komplet.

e) rzutnik multimedialny, tablica, stoliki z krzesłami, szafki

 

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

- Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej ofercie,  przepisami BHP

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 Miejsce wykonania zamówienia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 15.02.2018r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze:

a) Cena: 100 %

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 250stycznia 2018 r. do godz. 11.00.

z dopiskiem: ,,Wyposażenie pracowni komputerowej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie’’

 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Osoba wyznaczona do kontaktu:

-  Jerzy Chodań  tel. 59 810 48 03

 

Załącznik nr 1

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/FORMULARZ OFERTOWY komutery..doc

 

Sławno, 11.01.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 01/WTZ/2018

Prace remontowe wszystkich sal w budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie, ul. Chełmońskiego 30

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Prace remontowe wszystkich sal, w których będzie prowadzona terapia (wg przedmiaru robót- kosztorys ślepy) budynku przy ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

- Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej ofercie, z obowiązującymi normami sanitarno-higienicznych, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru budowlanego.

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 Miejsce wykonania zamówienia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 15.02.2018r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze:

a) Najniższa cena otrzymuje 60 pkt, następnym oferentom, którzy zaproponują wyższe ceny proporcjonalnie będą odejmowane punkty w procentowym ilorazie różnicy cenowej w stosunku do ceny najniższej)

b) Termin realizacji zadania:

do 15.02.2018r.

c) okres udzielonej gwarancji na malowanie ścian:

- udzielenie gwarancji > 2 lat – 10 pkt

- udzielenie gwarancji < 2 lat – 0 pkt

Zostanie wybrana oferta, która zdobędzie najwyższą punktację.

6. Dodatkowe warunki zamówienia:

a.  wszystkie prace wykonywane przez Oferenta muszą być wykonywane  w godzinach  od 15.00 po południu  do 7.00 rano dnia następnego,  ze względu  na obecność  w obiekcie w  godzinach  od 8.00 -15.00  osób z niepełnosprawnościami.

b. doboru jakościowego  materiałów  dokonuje Oferent  w porozumieniu  z  Zamawiającym .

 

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. do godz. 11.00.

z dopiskiem: ,, Prace remontowe wszystkich sal w budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie’’

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

8. Osoba wyznaczona do kontaktu:

-  Jerzy Chodań  tel. 59 810 48 03

9.  Załączniki :

a) oferta – załącznik nr 1 http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapyt ofert prace remontowe sal.docx

b) przedmiar robót - kosztorys ślepy http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Przedmiar malowanie sal.pdf

 

 

 

 

Sławno, 10.01.2018

Czas na aktywne wsparcie!

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
___________________________________________________________________________________________________________

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

W związku z realizacją projektu ,,Czas na aktywne wsparcie!" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego         współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystuącą instrumenty aktywizacji edukacyjnej,społecznej, zawodowej, Poddziałanie 7.1.9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją zapraszamy do udziału w projekcie osoby należące do poniższych grup:

·    zamieszkułe na terenie powiatu sławieńskiego, koszalińskiego województwa zachodniopomorskiego 

·   zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. Zm.), w tym:

a)  osoby pozostające bez zatrudnienia - bierne zawodowo lub bezrobotne, które wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób bezrobotnych  (III profil)

b) osoby z niepełnosprawnościami wg ustawy z dnia 27.08.1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi wg ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego

c) osoby korzystające z pomocy społecznej wg ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym

d) osoby korzystające z POPŻ

REKRUTACJA

prowadzona będzie od dnia 15 stycznia 2018 r.

 

Sławno, 15.12.2017r.

W dniu dzisiejszym o godz 11.00 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej. Sporządzono Protokół z Posiedzenia Komisji dotyczący Projektu Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie w sprawie: Remont dachu budynku przy ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno, który jest dostępny w Biurze projektu.

Wybrano ofertę:

Dugar Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Arkadiusz Kowalski, ul. Kruczkowskiego 18,  76-100 Sławno

 

Sławno, 15.12.2017r.

W dniu dzisiejszym o godz 12.00 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej. Sporządzono Protokół z Posiedzenia Komisji dotyczący Projektu Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie w sprawie Wymiana instalacji elektrycznej  oraz wymiana rozdzielni głównej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie, który jest dostępny w Biurze projektu.

 

Wybrano ofertę:

Elektryka-Montaż-Instalacje EMI Radosław Babiarz Warszkowo 89 76-100 Sławno

 

Sławno, 14.12.2017r

W dniu dzisiejszym o godz 12.00 odbyło się posiedzenie Komisji. Sporządzono Protokół z Posiedzenia Komisji dotyczący Projektu Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie w sprawie Remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie, który jest dostępny w Biurze projektu.

 

Wybrano ofertę:

Dugar Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Arkadiusz Kowalski ul. Kruczkowskiego 18, 76-100 Sławno

 

Sławno, 13.12.2017r

W dniu dzisiejszym o godz 11.00 odbyło się posiedzenie Komisji. Sporządzono Protokół z Posiedzenia Komisji dotyczący Projektu Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie w sprawie Wymiany instalacji centralnego ogrzewania - poziomy orza instalacja na I piętrze budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie, który jest dostępny w Biurze projektu.

 

Wybrano ofertę:

MONTGAZ Ryszard Krugły ul. Włodkowica 7 76-100 Słupsk

 

07.12.2017r.

Zapytanie ofertowe 02/WTZ/2017

Remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Chełmońskiego w Sławnie (wg kosztorysu)

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

- Roboty związane z remontem toalety dla ON należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej Ofercie, z obowiązującymi normami, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru budowlanego.

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 Miejsce wykonania zamówienia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 29.12.2017 r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze:

a) Cena: 100 %

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 12.00.

z dopiskiem: ,, Remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie’’.

 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Osoba wyznaczona do kontaktu:

-  Jerzy Chodań  tel. 59 810 48 03

 

załącznik nr 1

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/odpowiedź zap ofert WC ON.doc

załącznki nr 2

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/kosztorys WC.doc

04.12.2017r.

Zapytanie ofertowe 01/WTZ/2017

 Wymiana  instalacji centralnego ogrzewania – poziomy oraz instalacja na I piętrze budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania – poziomy oraz instalacja na I piętrze budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie (kosztorys inwestorski dostępny Biurze projektu)

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

- Roboty związane z wymianą instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej ofercie, z obowiązującymi normami, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru budowlanego.

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 Miejsce wykonania zamówienia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 29.12.2017 r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze:

a) Cena: 100 %

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 13 grudnia 2017 r. do godz. 11.00.

z dopiskiem: ,, Wymiana  instalacji centralnego ogrzewania – poziomy oraz instalacja na I piętrze budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie’’.

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 
Oferta
 

Sławno, 03.11.2017 r.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu

 

"GOTOWI DO PRACY!"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DZ/GDP/2017

dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu

 

    I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

W związku z realizacją projektu "GOTOWI DO PRACY" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 - Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.6.10  Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego. 

 

    III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 140 uczestników projektu "Gotowi do pracy!".
 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 - przeprowadzenie 4- godz/os doradztwa zawodowego z uczestnikami projektu w w celu określenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże wskazać predyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników.

 

    IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa zawodowego przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji projektu, nie później niż do 28.02.2019 r. Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

 

    V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803 począwszy od 02.11.2017 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/rozeznanie rynku odpowiedź doradztwo.doc

 

"Wsparcie na starcie"

02.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PP/2017

dot. przeprowadzenia pośrednictwa pracy lub/i poradnictwo prawne i obywatelskie

 

    I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "Wsparcie na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś piorytetowa 6 - Integracja, Działanie 6.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczacego zakupu usługi przeprowadzenia pośrednictwa pracy lub/i poradnictwo prawne i obywatelskie. Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodne z zasadą efektywnego zarzadzania finansami. W ramachj niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasday Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenia rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

    III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pośrednictwa pracy lub\i poradnictwo prawne i obywatelskie dla 80 uczestników projektu "Wsparcie na starcie".
 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 - przeprowadzenie 5- godzin pośrednictwa pracy lub/i poradnictwo prawne i obywatelskie z uczestnikami projektu w celu aktywizacji społecznej lub/i zawodowej.

 

    IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie pośrednictwa pracy lub/i poradnictwo prawne i obywatelskie przewiduje się w okresie rzeczowej realizcji projektu, nie później niż do 30.08.2018 r. Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa pomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

 

    V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Słąwieńskiego 76-200 Słupsk ul. Przemysłowa 35, za posrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803 począwszy od 10.10.2017 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

    VI ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/rozeznanie rynku odpowiedź doradztwo.doc

 

 

NOWE WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SŁAWNIE

 

W związku z realizacją projektu "Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego współfiansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Oś piorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

Celem głównym projektu "Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie" jest aktywna integracja społeczna, edukacyjna i zdrowotna dla 25 Osób  niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu sławnieńskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przez tworzenie podmiotu integracji społecznej.

 

Uczestnikami WTZ mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności), ukończony 18 r.ż.Osoby niepełnosprawne muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu 01.10.2017-31.01.2023

Rekrutacja prowadzona będzie od I kwartału 2018 roku!

 

Sławno, 04.09.2017r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu

Wsparcie na starcie!

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DZ/2017

dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu

 "Wsparcie na starcie!"

 

 1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978, REGON: 331104499

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "Wsparcie na starcie!" wspłófinansowanego ze środków Europejskich Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś piorytetowa 6- Integracja, Działenie 6,1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno - zawodowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławińskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczacego zakupu usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego. Niniejsze postepowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. W ramach niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasad Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenie rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 80 uczestników projektu "Wsparcie na starcie!".
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - przeprowadzenie 4-godzinnej rozmowy doradczej z uczestnikami projektu w celu          określenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże wskazać predyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa zawodowego przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji projektu, nie później niz do 30.06.2018 r. Doradztwo będzie realizowane na terenie województwa pomorskiego.

Wykonawca składajacy ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe prosze składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-200 Słupsk ul. Przemysłowa 35, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr te. 59 810 4803 począwszy od dnia 12.09.2017r.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Formularz ofertowy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/rozeznanie rynku odpowiedź doradztwo.doc

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem ofertowym oraz złożenia oferty na realizację usługi poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznego w ramach projektu

"KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE"

 

Sławno, dnia 26.07.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PP/2017

 

dot. przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznego w ramach projektu

„Klub Integracji Społecznej w Sławnie” 

 

 

I.                    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, 

ul. Chełmońskiego 30,  76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978 ,  REGON: 331104499

 

II.                  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

W związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej w Sławnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznegoNiniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. W ramach niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasady Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenie rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

III.               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.       Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznego dla 80 uczestników  projektu „Klub Integrcji Społecznej w Sławnie”.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-  przeprowadzenie 50 godzin zajęć grupowych dla każdej grupy (łącznie 8 grup) oraz zajęć indywidualnych w wymiarze 4 godzin dla każdego uczestnika projektu (łącznie 80 osób) w celu określenia predyspozycji psychospołecznych, co pomoże wskazać pedyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników .

 

IV.               TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie i zakończenie poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznego   przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji  projektu, nie później niż do 31.03.2019 r.  Poradnictwo będzie realizowane na terenie  powiatu sławieńskiego województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

V.                   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803do dnia 05.07.2017 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

VI.                ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Rozeznanie%20rynku%20odpowied%C5%BA%20doradztwo%20zawodowe.doc

 

24.07.2017

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiegoinformuje, że w związku z realizacją projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE" dnia 01.08.2017 roku rozpocznie realizację doradztwa zawodowego w ramach zadania Aktywizacja społeczna.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2017

Szacowanie wartości zamówienia w trybie rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu ,,Własna firma Twoją Szansą!'', dofinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa. Konkurencyjny Rynek Pracy, Działanie 07.03. Zakładanie działalności gospodarczej zapraszamy do składania ofert na: świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnego za ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych z załącznikami (w ramach części 1) i/lub członka Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego z załącznikami (w ramach części 2 i 3).

Informację dotyczące szczegółów zapytania oraz form składania ofert dostępne poniżej:

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Szacowanie wartości zamówienia 01_2017.docx

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Szacowanie-wartości-zamówienia-01_2017_Załącznik-nr-1.docx

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Szacowanie-wartości-zamówienia-01_2017_Załacznik-nr-2.docx

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza osoby chętne do przeprowadzenia doradztwa zawodowego do zapoznania się z poniższym zapytaniem ofertowym i złożenia oferty na realizację usłigu doradztwa zawodowego w ramach projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE"

Sławno, dnia 22.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DZ/2017

 

dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu

„Klub Integracji Społecznej w Sławnie” 

 

 

I.                    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, 

ul. Chełmońskiego 30,  76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978 ,  REGON: 331104499

 

II.                  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

W związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej w Sławnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego. Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. W ramach niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasady Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenie rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

III.               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.       Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 80 uczestników  projektu „Klub Integrcji Społecznej w Sławnie”.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-  przeprowadzenie 4-godzinnej rozmowy doradczej z uczestnikami projektu w celu określenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże wskazać pedyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników .

 

IV.               TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa zawodowego  przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji  projektu, nie później niż do 31.03.2019 r.  Doradztwo będzie realizowane na terenie  powiatu sławieńskiego województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

V.                   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803do dnia 05.06.2017 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

VI.                ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Rozeznanie%20rynku%20odpowied%C5%BA%20doradztwo%20zawodowe.doc

 

 


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
___________________________________________________________________________________________________________

"Wsparcie na starcie!" 

W związku z realizacją Projektu ,,Wsparcie na starcie" w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projekcie zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego, które należą do jednej z poniższych grup:

- osoby pozostające bez zatrudnienia - bierne zawodowo lub bezrobotne, które wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób bezrobotnych (III profil)

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby korzystające z pomocy społecznej

- osoby korzystające z POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)

 

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin Rekrutacyjny http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Formularz zgłoszeniowy.doc

2. Formularz zgłoszeniowy http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Formularz zgłoszeniowy.doc

3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Oświadczenie uczestnika o stausie na rynku pracy.docx

4. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia (dotyczy osób biernych zawodowo)

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia.doc

 

------------------------------------------------------------------

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
___________________________________________________________________________________________________________

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

W związku z realizacją projektu ,,Klub Integracji Społecznej w Sławnie" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego         współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją zapraszamy do udziału w projekcie osoby należące do poniższych grup:

·    zamieszkułe na terenie powiatu sławieńskiego województwa zachodniopomorskiego 

·   zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. Zm.), w tym:

a)  osoby pozostające bez zatrudnienia - bierne zawodowo lub bezrobotne, które wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób bezrobotnych  (III profil)

b) osoby z niepełnosprawnościami wg ustawy z dnia 27.08.1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi wg ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego

c) osoby korzystające z pomocy społecznej wg ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym

d) osoby korzystające z POPŻ

 

REKRUTACJA

prowadzona będzie od dnia 20 kwietnia 2017 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania poniżej

1 Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Regulamin rekrutacji i uczestnictwa KIS.pdf

2 Formularz zgłoszeniowy wraz z załacznikiem nr 1

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Formularz zgłoszeniowy KIS.pdf

3 Załącznik nr 2 do formularza - Oświadczenie o statusie na rynku pracy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Oświadczenie o statusie na rynku pracy.pdf

 

INFORMACJA DLA OSÓB -BENEFICJENTÓW II  GRUPY,  
AGENCJA REKLAMOWA MADA - GRUPA "TA" KOSZALIN
  www.wczasy.mielno.pl     www.mielno.nad.morzem.net
www.pobierowo.nad.morzem.net        www.niechorze.nad.morzem.net
www.spa.nad.morzem.net      Mielno