Czas na aktywne wsparcie!

 

 

Sławno, 04.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. przygotowania cateringu na szkolenia zawodowe

,, Czas na aktywne wsparcie”

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego,

ul. Chełmońskiego 30,  76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978 ,  REGON: 331104499

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

W związku z realizacją projektu : ,, Czas na aktywne wsparcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego  , Oś priorytetowa 7 – Włączenie Społeczne , Działanie 7.1 - Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczącego usługi przygotowania i dowiezienia cateringu na szkolenia zawodowe.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dowiezienie cateringu na szkolenia zawodowe  dla   20uczestników  na 20 dni szkolenia projektu „Czas na aktywne wsparcie ”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  -Przygotowanie i dowiezienie cateringu na szkolenia zawodowe.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie szkolenia zawodowego 15.10.2018 do 04.11.2018 roku.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno do dnia 12.10.2018 r.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

VI.  ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie na catering.docx

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. przeprowadzenia wsparcia psychologicznego w ramach projektu

,,Czas na aktywne wsparcie”

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego,

ul. Chełmońskiego 30,  76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978 ,  REGON: 331104499

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

W związku z realizacją projektu : ,, Czas na aktywne wsparcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego  , Oś priorytetowa 7 – Włączenie Społeczne , Działanie 7.1 - Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego/ treningu psychospołecznego . Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. W ramach niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasady Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenie rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa  psychologicznego dla   80 uczestników  projektu „Czas na aktywne wsparcie ”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - przeprowadzenie 10 – godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego z uczestnikami projektu.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie wsparcia psychologicznego   przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji  projektu, nie później niż do 31.12.2019 r. Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803 począwszy od dnia 07.05.2018 r. do 15.05.2018 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

VI.  ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie ofertowe wraz z ofertą na psychologa 7.1.docx

 

Sławno, 10.01.2018

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

 

W związku z realizacją projektu ,,Czas na aktywne wsparcie!" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego         współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystuącą instrumenty aktywizacji edukacyjnej,społecznej, zawodowej, Poddziałanie 7.1.9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją zapraszamy do udziału w projekcie osoby należące do poniższych grup:

 • zamieszkułe na terenie powiatu sławieńskiego, koszalińskiego województwa zachodniopomorskiego
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. Zm.), w tym:
 1. osoby pozostające bez zatrudnienia - bierne zawodowo lub bezrobotne, które wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób bezrobotnych  (III profil)
 2. osoby z niepełnosprawnościami wg ustawy z dnia 27.08.1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi wg ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego
 3. osoby korzystające z pomocy społecznej wg ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym
 4. osoby korzystające z POPŻ

REKRUTACJA

prowadzona będzie od dnia 15 stycznia 2018 r.


Wsparcie na starcie!

 

 

 

02.10.2017r.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "Wsparcie na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś piorytetowa 6 - Integracja, Działanie 6.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczacego zakupu usługi przeprowadzenia pośrednictwa pracy lub/i poradnictwo prawne i obywatelskie. Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodne z zasadą efektywnego zarzadzania finansami. W ramachj niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasday Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenia rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pośrednictwa pracy lub\i poradnictwo prawne i obywatelskie dla 80 uczestników projektu "Wsparcie na starcie".

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 - przeprowadzenie 5- godzin pośrednictwa pracy lub/i poradnictwo prawne i obywatelskie z uczestnikami projektu w celu aktywizacji społecznej lub/i zawodowej.

 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie pośrednictwa pracy lub/i poradnictwo prawne i obywatelskie przewiduje się w okresie rzeczowej realizcji projektu, nie później niż do 30.08.2018 r. Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa pomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

 

V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Słąwieńskiego 76-200 Słupsk ul. Przemysłowa 35, za posrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803 począwszy od 10.10.2017 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

VI ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/rozeznanie rynku odpowiedź doradztwo.doc

 

 

Sławno, 04.09.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DZ/2017

dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu

 "Wsparcie na starcie!"

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978, REGON: 331104499

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "Wsparcie na starcie!" wspłófinansowanego ze środków Europejskich Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś piorytetowa 6- Integracja, Działenie 6,1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno - zawodowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławińskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczacego zakupu usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego. Niniejsze postepowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. W ramach niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasad Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenie rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 80 uczestników projektu "Wsparcie na starcie!".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - przeprowadzenie 4-godzinnej rozmowy doradczej z uczestnikami projektu w celu określenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże wskazać predyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa zawodowego przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji projektu, nie później niz do 30.06.2018 r. Doradztwo będzie realizowane na terenie województwa pomorskiego.

Wykonawca składajacy ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

V. TERMIN I MIEJSCE OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe prosze składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-200 Słupsk ul. Przemysłowa 35, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr te. 59 810 4803 począwszy od dnia 12.09.2017r.

 

VI. ZAŁĄCZNIKI

Formularz ofertowy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/rozeznanie rynku odpowiedź doradztwo.doc

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

W związku z realizacją Projektu ,,Wsparcie na starcie" w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projekcie zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego, które należą do jednej z poniższych grup:

- osoby pozostające bez zatrudnienia - bierne zawodowo lub bezrobotne, które wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób bezrobotnych (III profil)

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby korzystające z pomocy społecznej

- osoby korzystające z POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)

 

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin Rekrutacyjny http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Formularz zgłoszeniowy.doc

2. Formularz zgłoszeniowy http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Formularz zgłoszeniowy.doc

3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Oświadczenie uczestnika o stausie na rynku pracy.docx

4. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia (dotyczy osób biernych zawodowo)

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia.doc


GOTOWI DO PRACY!

 

Sławno, 21.06.2018r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na zakup odzieży roboczej dla uczniów w ramach projektu

 

"GOTOWI DO PRACY!"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05//GDP/2018

dot. zakup odzieży roboczej dla 140 uczniów

 

    I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "GOTOWI DO PRACY" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 - Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.6.10  Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczącego zakupu odzieży roboczej.

 

    III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup odzieży roboczej z dla 140 uczestników projektu Przedmiot zapytania ofertowego stanowi dostawa odzieży roboczej dla osób pracujących w następujących zawodach

 

1. Barman – 50 osób

2. Spawacz – 53 osób

3. Magazynier z obsługą wózka widłowego – 16 osób

4. Ratownik (młodszy ratownik wodny i i ratownik WOPR) oraz  KPP -21 osób

Warunkiem  udziału  w  postępowaniu  jest  przedłożenie  formularza  ofertowego  stanowiącego

załączniki nr1 do zapytania ofertowego.

 

   IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

1. Dla ratowników do 20.07.2018r.

2 Dla pozostałych osób do 31.07.2018r.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

 

V. KRYTERIUM WYBORU OFERT

a) Cena: Cena oferty winna obejmować całkowite koszty wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące jakie Wykonawca poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę, otrzyma 100 punktów.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi,  w  tym  podatki  i  koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

 

    VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30 od dnia 03.07.2018r do 10.07.2018r.

Możliwość składania ofert częściowych

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Tel: 59 810 48 03

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy dostawcy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - odzież robocza.docx

 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/GDP/CATERING/2018

„Catering na szkolenia zawodowe dla uczestników projektu „Gotowi do pracy”

 

I ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30,

NIP 499-03-24-978

Tel.: 059 810 48 03

 

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Catering na szkolenia zawodowe dla 70 uczestników projektu „Gotowi do pracy!”, nr   RPZP.08.06.00-32-K051/17 realizowanego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.6.10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
 2. Specyfikacja zamówienia:
  Obiad jednodaniowy

III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie realizowane będzie w Koszalinie/Sławnie oraz w Świdwinie/Resku dla 140 uczestników
  1. Zakup obiadów dla uczestników  projektu „Gotowi do pracy!”
   Koszalinie
   Świdwinie
   Koszalinie /Sławno
   Świdwinie/Resku
 2. Zamówienie dostarczane będzie na potrzeby uczestników projektu „Gotowi do pracy!” według wcześniej złożonego harmonogramu zajęć w siedzibie Oferenta.
 3. Terminy i miejsce podane w harmonogramie zajęć mogą ulec zmianie i będą konsultowane na bieżąco  z Oferentem, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

IV INNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Posiłki wydawane będą dla uczestników    projektu „Gotowi do pracy!”

 1. Miejsce wydawania obiadów pozostaje zmienne w okresie świadczenia usługi. Oferent zobowiązuje się do wydawania ciepłych posiłków, o wskazanej w harmonogramie gramaturze, we wskazanym przez zamawiającego miejscu  umożliwiając uczestnikom projektu ich spożycie.
 2. Oferent zobowiązuje się również do:
  • zapewnienia naczyń jednorazowego użytku, sztućców jednorazowego użytku itp. niezbędnych do spożycia obiadu,
 3. Liczba uczestników projektu korzystających danego dnia z wyżywienia uzależniona będzie od liczby osób obecnych na zajęciach oraz chcących skorzystać z tej formy wsparcia i uaktualniana będzie przez pracownika Zamawiającego, telefonicznie, w dniu wydania posiłku.
 4. Zamawiający obciążony będzie wyłącznie wartością wydanych obiadów.
  Płatności za dostarczane obiady dokonywane będą przelewem na podstawie faktur wystawionych przez Oferenta zawierających co najmniej czternastodniowy termin płatności.

V WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOWI

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. oświadczają, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie i zawierać co najmniej:

 1. dane oferenta/pieczęć firmowa;
 2. opis sposobu wykonania zamówienia, nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;
 3. wartość jednostkową obiadu brutto.
  Oferta powinna zawierać datę sporządzenia i być podpisana przez Oferenta.

VII MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Termin złożenia ofert upływa dnia 28.02.2018.r. o godzinie 1500.

Oferta powinna zostać przesłana:

do siedziby Zamawiającego:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 

VIII ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Osoba do kontaktów z Zamawiającym – Anna Mądrala – Specjalista ds. administracji

Te.: 059 810 48 03

 

IX KRYTERIA WYBORU OFERTY

Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował  w oparciu o zaoferowaną cenę -  waga 100%.

 

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie ofertowe-catering.docx

 

Sławno, 03.11.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DZ/GDP/2017

dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu

 

    I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

W związku z realizacją projektu "GOTOWI DO PRACY" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 - Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.6.10  Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego. 

 

    III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 140 uczestników projektu "Gotowi do pracy!".
 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 - przeprowadzenie 4- godz/os doradztwa zawodowego z uczestnikami projektu w w celu określenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże wskazać predyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników.

 

    IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa zawodowego przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji projektu, nie później niż do 28.02.2019 r. Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

 

    V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803 począwszy od 02.11.2017 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/rozeznanie rynku odpowiedź doradztwo.doc


KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

 

Sławno, dnia 26.07.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PP/2017

 

dot. przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznego w ramach projektu

„Klub Integracji Społecznej w Sławnie” 

 

 

I.                    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, 

ul. Chełmońskiego 30,  76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978 ,  REGON: 331104499

 

II.                  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

W związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej w Sławnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznegoNiniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. W ramach niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasady Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenie rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

III.               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.       Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznego dla 80 uczestników  projektu „Klub Integrcji Społecznej w Sławnie”.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-  przeprowadzenie 50 godzin zajęć grupowych dla każdej grupy (łącznie 8 grup) oraz zajęć indywidualnych w wymiarze 4 godzin dla każdego uczestnika projektu (łącznie 80 osób) w celu określenia predyspozycji psychospołecznych, co pomoże wskazać pedyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników .

 

IV.               TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie i zakończenie poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznego   przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji  projektu, nie później niż do 31.03.2019 r.  Poradnictwo będzie realizowane na terenie  powiatu sławieńskiego województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

V.                   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803do dnia 05.07.2017 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

VI.                ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Rozeznanie%20rynku%20odpowied%C5%BA%20doradztwo%20zawodowe.doc

24.07.2017

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiegoinformuje, że w związku z realizacją projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE" dnia 01.08.2017 roku rozpocznie realizację doradztwa zawodowego w ramach zadania Aktywizacja społeczna.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza osoby chętne do przeprowadzenia doradztwa zawodowego do zapoznania się z poniższym zapytaniem ofertowym i złożenia oferty na realizację usłigu doradztwa zawodowego w ramach projektu  "KLUB INTEGRACJISPOŁECZNEJ W SŁAWNIE"

 

Sławno, dnia 22.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DZ/2017

 

dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu

„Klub Integracji Społecznej w Sławnie” 

 

 

I.                    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, 

ul. Chełmońskiego 30,  76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978 ,  REGON: 331104499

 

II.                  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

W związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej w Sławnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego. Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. W ramach niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasady Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenie rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

III.               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.       Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 80 uczestników  projektu „Klub Integrcji Społecznej w Sławnie”.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-  przeprowadzenie 4-godzinnej rozmowy doradczej z uczestnikami projektu w celu określenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże wskazać pedyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników .

 

IV.               TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa zawodowego  przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji  projektu, nie później niż do 31.03.2019 r.  Doradztwo będzie realizowane na terenie  powiatu sławieńskiego województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

V.                   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803do dnia 05.06.2017 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

VI.                ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Rozeznanie%20rynku%20odpowied%C5%BA%20doradztwo%20zawodowe.doc

 


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

 

W związku z realizacją projektu ,,Klub Integracji Społecznej w Sławnie" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego         współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją zapraszamy do udziału w projekcie osoby należące do poniższych grup:

 • zamieszkułe na terenie powiatu sławieńskiego województwa zachodniopomorskiego
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. Zm.), w tym:
 1. osoby pozostające bez zatrudnienia - bierne zawodowo lub bezrobotne, które wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób bezrobotnych  (III profil)
 2. osoby z niepełnosprawnościami wg ustawy z dnia 27.08.1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi wg ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego
 3. osoby korzystające z pomocy społecznej wg ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym
 4. osoby korzystające z POPŻ

 

REKRUTACJA

prowadzona będzie od dnia 20 kwietnia 2017 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania poniżej

1 Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Regulamin rekrutacji i uczestnictwa KIS.pdf

2 Formularz zgłoszeniowy wraz z załacznikiem nr 1

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Formularz zgłoszeniowy KIS.pdf

3 Załącznik nr 2 do formularza - Oświadczenie o statusie na rynku pracy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Oświadczenie o statusie na rynku pracy.pdf